Wat er mis is met 5G in 3 minuten; inspraakactie bij gemeente Amsterdam

Gemeenteraad Amsterdam

Op 15 mei maakte Catherine van Ommeren gebruik van haar inspraakrecht tijdens de vergadering van de Amsterdamse Raadscommissie. In drie minuten tijd benoemt ze heel veel argumenten over waarom de uitrol van 5G gestopt moet worden. Ze vraagt zich af waarom de bevolking niets wordt gevraagd en wie onze grondwettelijke rechten op gezondheid en lichamelijke integriteit eigenlijk waarborgt. Daarna verzoekt ze dringend om de voorbereiding van de uitrol van 5G te stoppen en de blootstellingsnormen van 2G, 3G en 4G te herzien. Wederom een dappere burger die opkomt voor de nationale volksgezondheid.

Tekst van de presentatie aan gemeente Amsterdam

Onderstaand de inspraaktekst van Catherine van Ommeren:

“Er zijn zorgen over straling. Internationaal hebben Genève, Brussel, Florence, 26 staten in de VS en vier kantons in Zwitserland 5G geweigerd.

Amsterdam verwijst naar nationaal beleid, en nationaal beleid verwijst naar internationale afspraken. Juist die internationale afspraken hebben Florence en Brussel ertoe gebracht 5G te weigeren. Florence stelt de ICNIRP ter discussie. Brussel wijst de normering van de ICNIRP af. De Nederlandse stralingslimiet is 10x ruimer dan de Brusselse norm, en is daarmee de hoogste ter wereld.

Waarop is de normering van de ICNIRP gebaseerd? Een plastic kop met zout water is gedurende korte tijd bestraald, de thermische opwarming gemeten. De biologische effecten (celstructuren, celwijzigingen) zijn niet waar te nemen op plastic. Terwijl zeer lichte straling lekkage van de bloed-hersenbarrière veroorzaakt. De mogelijkheden van lichte straling om medicijnen in de hersenen te krijgen worden als veelbelovend beschouwd. Onbedoelde lekkage door blootstelling aan straling heeft hersengerelateerde klachten als gevolg.

Hoe beoordeelt onze nationale overheid stralingsonderzoek? In een recent onderzoek van Nederland en Zwitserland (2006) werden 128 mensen gedurende korte tijd blootgesteld aan lichte 3G-straling. Elf personen verlieten voortijdig het onderzoek, drie werden ernstig onwel. Conclusie van de toenmalig staatssecretaris: straling is geheel veilig, ook op de lange termijn.

Met deze normering, en een dergelijke beoordeling van onderzoek wordt de uitvoering volop ingezet. Gezondheid wordt nergens genoemd. De verzekeringsmaatschappijen erkennen stralingsklachten, en dekken ze niet. Honderden artsen in België en Oostenrijk wijzen op de stralingsziekten uit hun praktijk.

Nederland heeft het over ‘klachten van onbekende oorsprong’. De huisarts weet in 50% van de klachten niet wat de oorzaak is. Het Verwey Jonker Instituut stelt dat een derde van de Nederlanders chronisch ziek is, waarbij de genoemde ziektebeelden grotendeels overeen komen met de stralingsgerelateerde aandoeningen. Waaronder hersenaandoeningen als ADHD, autisme, epilepsie, stemmingsstoornissen en huidproblemen.

Hoe verloopt het proces van besluitvorming en wetgeving? De overheid maakt afspraken met de industrie. Uitvoering, normering, wetgeving en controle volgen daarna, Gebaseerd op de gemaakte afspraken.

Wat merk je als burger hiervan? Je hoort een technische persoon van de Telecom of TU op de radio uitgebreid vertellen dat straling niet ongezond is. Iemand met stralingsklachten wordt verwezen naar het Antennebureau dat onder het ministerie van Economische Zaken valt. Ik word met een vraag over beleid in Den Haag verwezen naar het Agentschap Telecom.

De Raad van State, zegt in haar zojuist verschenen jaarverslag: (ik citeer)
“[…] wetten worden door parlement en regering gemaakt, vanuit het idee dat alleen deze twee instituten in staat zijn het algemeen belang te vertegenwoordigen […]
Akkoorden met […] organisaties worden al te gemakkelijk omgezet in wetgeving. […] Het algemeen belang wordt niet gediend met de akkoorden.
Het kabinet als mede onderhandelaar […] committeert zich te zeer aan het resultaat. […] en dat kan leiden tot te ruime normen in de wet. […] Het maken van wetten moet met meer zorg gebeuren.”

Hoe wordt gehoor gegeven aan de zorgen van de Raad van State? Wie waarborgt onze grondrecht op gezondheid?

De legitieme basis van wetgeving ontbreekt ook waar niet alleen gezondheidsaspecten bij de meeste mensen niet bekend zijn. Ook brengt deze technologie een controlestaat met zich mee zoals bijvoorbeeld in China, aldaar mede-gefinancierd door Amerikaanse geldschieters. Een biometrisch paspoort is onlangs geaccordeerd in het Europarlement, met -in de toekomst- permanent oproepbare gegevens.

Is de bevolking hier iets over verteld, of gevraagd? Onze grondwettelijke rechten, betreffende gezondheid, lichamelijke integriteit en privacy worden niet gewaarborgd.

Dringend verzoek ik u om de voorbereiding van de uitrol van 5G te stoppen en de normering van 2G, 3G en 4G te herzien.

Geachte commissieleden, dank u wel voor uw aandacht.”

Weerstand tegen 5G groeit snel

De weerstand tegen 5G groeit snel. Op allerlei plekken in Nederland worden inspraakacties, informatiebijeenkomsten en andere burgerinitiatieven georganiseerd door bezorgde burgers, groepen en organisaties. Deze bezorgdheid is gebaseerd op duizenden onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken, waarin aangetoond is dat elektromagnetische straling wel degelijk schadelijke effecten heeft op onze gezondheid. En er is nog geen onderzoek gedaan naar de specifieke effecten van 5G (met andere frequenties en daardoor andere effecten) op de volksgezondheid. Alle reden om het voorzorgsprincipe toe te passen. Het is werkelijk onbegrijpelijk dat de overheid haar burgers hier niet tegen beschermd.

Op 17 mei 2019 is het Internationale 5G appeal al 93.532 keer ondertekend. Hierin waarschuwen duizenden wetenschappers, artsen, ingenieurs en (tech-) professionals voor ernstige, permanente schade voor de mens en alle ecosystemen door de uitrol van 5G. Zij geven aan dat onmiddellijke maatregelen nodig zijn om de mensheid en het milieu te beschermen en roepen via dit appèl de VN, WHO, EU, Raad van Europa en regeringen van alle landen op om de uitrol van 5G op aarde en in de ruimte te stoppen. Dat is toch een duidelijk statement!

Bron:
https://stralingsbewust.info/2019/05/23/wat-er-mis-is-met-5g-in-3-minuten-inspraakactie-bij-gemeente-amsterdam/

. . .

2 reacties op “Wat er mis is met 5G in 3 minuten; inspraakactie bij gemeente Amsterdam

  1. Uittesten op de gemeenteraad tijdens de vergaderingen. Zijn de Amsterdammers na verloop van tijd blij en opgelucht dat er weer gemeenteraadsverkiezingen komen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *